Menu

Egzamin gimnazjalny

.


 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

 

Zapraszam na stronkę OKE -  ARKUSZE .

Znajdziecie tam arkusze egzaminów gimnazjalnych z poprzednich lat wraz z odpowiedziami.

 

 

 

 

Informacje dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego

 

 

 1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( DzU nr 83, poz.562 , z późn.zm.).
 2. Uczniowie z ważną opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim o chorobie lub czasowej niesprawności mają prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich możliwości ( do wydłużonego czasu zdawania ,dodatkowych urzadzeń lub pomocy ze strony zespołu nadzorującego ).
 3. Uczeń zgłasza się na egzamin w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.
 4. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją , jeśli zostanie o to poproszony.
 5. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania : pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem , ołówek przeznaczony jedynie do rysowania , gumkę , linijkę , ekierkę , cyrkiel i kątomierz ..Nie  wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.  
 6. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.
 7. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza , czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi są nienaruszone i otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów.
 8. Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek sprawdzić  , czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny , tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin , po czym otrzymuje kompletny zestaw , co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu.
 9. Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego. Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją  wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego.

10.  Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego. W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego.

11. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy , w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

12. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem ( tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

13. W czasie trwania egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu , a w szczególności:

        

a)      nie opuszcza sali egzaminacyjnej ( tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego z innymi osobami , z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej ).

b)      nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca

c)      w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi

d)     nie wypowiada uwag i komentarzy

e)      nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

f)       nie korzysta z żadnych środków łączności

                               

 14. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakłócania przebiegu egzaminu , przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa odpowiednią część egzaminu  danego ucznia  , unieważnia mu daną część egzaminu  i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej , co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

15. Zdający , który ukończył pracę przed czasem , zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę .Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi , nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

16. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

17. Jeżeli zdający uzna , że w trakcie odpowiedniej części egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania , może w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

18. Dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów  może unieważnić  dany egzamin w stosunku do wszystkich zdających lub zdających w jednej szkole (sali) , lub w stosunku do poszczególnych zdających. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

19. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej  , w porozumieniu z dyrektorek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej , unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów.

20. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania  zadań przez ucznia , który ponownie przystąpił do egzaminu, dyrektor  okręgowej  komisji , w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej , unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia , w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu , wpisuje się „0”.

Zmiana terminu Rady Pedagogicznej.

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Tomicach
  ul. Dworska 9A
  34-100 Tomice
 • 033 873 22 35

Galeria zdjęć